Βρείτε μας στο Facebook Follow me
Greek English French German Italian

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ  - Ο ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ –

Παρακάτω παρουσιάζεται ο Προτεινόμενος Κανονισμός Λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εύρυθμη λειτουργία της.

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1.1 Διοικητική διάρθρωση
Ως Υπεύθυνος του Τμήματος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης ορίζεται ένα άτομο έπειτα από την ομόφωνη γνώμη των Μελών του Δ.Σ όπου θα είναι υπεύθυνος για:
-Την εγγραφή νέων μελών και την ανανέωση εγγραφής των παλαιότερων.
- Τη λειτουργία της αίθουσας της βιβλιοθήκης ώρες και μέρες που θα οριστούν από τον ίδιο κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ.
- Το δανεισμό των βιβλίων στα μέλη και την επιστροφή τους στη βιβλιοθήκη.
- Τη διατήρηση των βιβλίων σε καλή κατάσταση.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
1.2 Παραλαβή και καταχώρηση υλικού

Ο υπεύθυνος έχει αρμοδιότητες παραγγελίας και παραλαβής του υλικού. Η ενσωμάτωση του υλικού στη συλλογή ολοκληρώνεται με την καταλογογράφηση και καταχώρησή του στον αυτοματοποιημένο κατάλογο.

1.3 Σπάνιες και Κλειστές Συλλογές
Τα βιβλία που ανήκουν στη συλλογή σπάνιων και των κλειστών συλλογών δεν μπορούν να δανειστούν, να φωτοτυπηθούν ή να φωτογραφηθούν. Η ανάγνωσή τους επιτρέπεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή κάρτας μέλους. Ο/η αιτών/ούσα μπορεί να ζητήσει κάθε φορά έως δύο (2) τεκμήρια από τις σπάνιες συλλογές και έως τρία (3) από τις κλειστές για χρήση μόνο εντός του χώρου της βιβλιοθήκης. Ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης καταγράφει τα στοιχεία του χρήστη και τον τίτλο του τεκμηρίου, ο δε χρήστης υπογράφει για την παραλαβή και χρήση του υλικού των σπάνιων και κλειστών συλλογών. Κατά την παράδοσή ελέγχεται το υλικό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1.4 Χρήστες και μέλη
Χρήστες και μέλη της Βιβλιοθήκης θεωρούνται όλοι όσοι αιτούνται εγγραφή μέλους. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής διαθέτουν  το δικαίωμα δανεισμού του υλικού της βιβλιοθήκης, με σκοπό τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή και ερευνητικούς σκοπούς.
Μόνο ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης έχει πρόσβαση στα απόρρητα προσωπικά δεδομένα των μελών.

1.5 Κάρτα μέλους βιβλιοθήκης
Τα μέλη της Βιβλιοθήκης είναι εφοδιασμένα με προσωπική κάρτα μέλους βιβλιοθήκης. Η κάρτα είναι ενιαία και εκδίδεται από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνοντας τα στοιχεία του Συλλόγου καθώς και το ονοματεπώνυμο του μέλους. Τα μέλη έχουν την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης της βιβλιοθήκης για κάθε αλλαγή τηλεφώνου ή διεύθυνσης οικίας και εργασίας, είτε αυτή είναι προσωρινή είτε είναι μόνιμη ή τυχόν απώλεια της κάρτας.
Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης με την παραλαβή της κάρτας του δηλώνει αυτομάτως ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά προσωπική δε μεταβιβάζονται σε άλλα άτομα και είναι απαραίτητη για το δανεισμό. Ο χρήστης είναι μοναδικά υπεύθυνος για οτιδήποτε δανείζεται.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης μπορεί να αναστείλει τα δικαιώματα του μέλους της Βιβλιοθήκης.
Η κάρτα ανανεώνεται στην αρχή κάθε έτους. Ανανέωση δε σημαίνει χορήγηση νέας κάρτας, αλλά έλεγχο και επιβεβαίωση των στοιχείων του κατόχου της.

1.6 Υποχρεώσεις των χρηστών
Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του υπεύθυνου και να σέβονται τους χώρους της βιβλιοθήκης.
Επιτρέπεται η είσοδος των χρηστών στους χώρους της βιβλιοθήκης μόνο τις ώρες που έχουν οριστεί ως ώρες λειτουργίας για το κοινό.
Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τα βιβλία, τα έντυπα και κάθε είδους υλικό εξοπλισμού που χρησιμοποιούν είτε εντός είτε εκτός των χώρων αυτών. Οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι και υπόλογοι για την απώλεια ή την καταστροφή, ολική ή μερική, κάθε εντύπου ή υλικού εξοπλισμού, ή για την επιδείνωση της κατάστασής τους πέραν από την επερχόμενη λόγω της φυσιολογικής τους χρήσης, και υποχρεούνται να καλύψουν άμεσα το ύψος τυχόν βλάβης ή ζημίας.
Απαγορεύεται αυστηρά στους χώρους των βιβλιοθηκών, των σπουδαστηρίων και των αναγνωστηρίων το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών. Απαγορεύεται η εισαγωγή στους χώρους της βιβλιοθήκης αντικειμένων που κατά την κρίση του υπευθύνου μπορεί να προκαλέσουν φθορά του υλικού ή να δημιουργήσουν υποψία κλοπής. Απαγορεύεται επίσης αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής, η χρήση της οποίας μπορεί, κατά την κρίση του προσωπικού, να συνεπάγεται ενόχληση για τους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, με την επιφύλαξη των προηγούμενων εδαφίων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών στα παραπάνω ή αν διαπιστωθεί εσκεμμένη φθορά ή κλοπή του υλικού της βιβλιοθήκης, ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης μπορεί να επιβάλει προσωρινή ή μόνιμη στέρηση του δικαιώματος δανεισμού στο χρήστη.

1.7 Δανεισμός
Το κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να δανείζεται ένα τεκμήριο κάθε φορά για διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών. Παράταση δανεισμού για επιπλέον 5 ημερολογιακές ημέρες παρέχεται μετά από σχετικό αίτημα του μέλους εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος. Διατηρείται σειρά προτεραιότητας.
Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αίτηση κράτησης κάποιου βιβλίου που είναι ήδη δανεισμένο. Με την επιστροφή (checkin) του βιβλίου ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος χρήστης τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να παραλάβει το βιβλίο. Αν ο ενδιαφερόμενος χρήστης δεν προσέλθει μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησής του, η κράτηση ακυρώνεται.
Ο χρήστης που έχει δανειστεί υλικό είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται. Τα βιβλία επιστρέφονται στη βιβλιοθήκη η οποία έκανε το δανεισμό μέχρι την ημερομηνία που έχει οριστεί κατά τον δανεισμό. Την παρακολούθηση της δανειστικής κατάστασης στο σύνολό της, αλλά και την ευθύνη για τη συνέπεια των χρηστών έχει ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης.

1.8 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Στην Βιβλιοθήκη λειτουργεί online υπηρεσία και προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα μέλη με σκοπό την έρευνα και μελέτη μόνο για εκπαιδευτικά ή ερευνητικά θέματα.

1.9 Πρόστιμα
Όταν το μέλος δεν είναι σε θέση, για οποιοδήποτε λόγο, να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε, υποχρεούται να καταβάλει το κόστος του ή να το αντικαταστήσει. Το κόστος περιλαμβάνει την τιμή του υλικού (που προσδιορίζει ο υπεύθυνος με βάση τις τρέχουσες τιμές). Το δανειζόμενο υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Αν κατά την επιστροφή του διαπιστωθούν επιπλέον φθορές, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται στην αποκατάστασή τους ή στην αντικατάστασή του.

SWF file not found. Please check the path.

kep-logo       Diavgia   

kedke-logo      perifereia

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καλέντζι Αχαϊας

25015 Νομός Αχαΐας
Τηλ: 2610 323570
Κινητό: 6907 217734
Fax: 2610 323670
Email:  info@kalentzi.gr

  kalentzi.achaias