Βρείτε μας στο Facebook Follow me
Greek English French German Italian

 

Επίσκεψη στο δικτυακό τόπο www.kalentzi.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων:

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την χρήση των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου και του υλικού που είναι προσβάσιμο από αυτόν το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης προσεκτικά πριν επισκεφθείτε οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μην κάνετε χρήση τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νόμιμη αντιπροσώπευση.

Χρήστες κάτω των 18 ετών

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων και κηδεμόνων.

Περιορισμός Ευθύνης

Παρά το ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι μόνο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες θα παρουσιάζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη και δεν δεσμευόμαστε σε ότι αφορά την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρουσιάζεται εδώ. Ως εκ τούτου, όλο το υλικό και οι πληροφορίες παρατίθενται "Ως έχουν," και ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι δεν εγγυάται ρητά η σιωπηρά εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, η τη μη παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το υλικό. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπεύθυνος για οποιαδήποτε Ζημία, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άμεσων, έμμεσων, θετικών η αποθετικών ζημιών που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ζημίες που προέρχονται από τη χρήση των πληροφοριών, η από εμπιστοσύνη που βασίστηκε σε πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ, ή από διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των σχεδίων, κειμένων, γραφικών, άρθρων, δελτίων τύπου και άλλων πληροφοριών, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2121/1993), κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκει στον Σαφρίδη Αναστάσιο. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν, παρά μόνο με γραπτή άδεια, να αντιγραφούν, αναπαραχθούν, μεταδοθούν, παρουσιαστούν, παιχτούν, διανεμηθούν, ενοικιαστούν, παραχωρηθούν ως δικαιώματα, τροποποιηθούν, αποθηκευθούν για μελλοντική χρήση ή να χρησιμοποιηθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους καθ' οιονδήποτε τρόπο, χωρίς να προηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση και σε έκταση που ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπο, φωτογραφίες και υπηρεσιακά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια και μόνο κατόπιν προσήκουσας αναφοράς. Η μη ενάσκηση των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων δεν συνεπάγεται παραίτησή από τα δικαιώματά αυτά.

Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Δεν ενθαρρύνεται η αποστολή ή δημοσίευση από εσάς στο δικτυακό τόπο οποιασδήποτε πληροφορίας θεωρείτε ότι είναι εμπιστευτικές ή αποκλειστικά ιδιωτικές. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν εσείς στείλετε ή δημοσιεύσετε τέτοιες πληροφορίες ή υλικό, θα θεωρηθούν ότι δεν είναι εμπιστευτικά. Με το να στείλετε ή να δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, χορηγείτε  την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη άδεια να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, παρουσιάσει, παίξει, τροποποιήσει, αναμεταδώσει και να διανείμει αυτό το υλικό ή τις πληροφορίες, και εσείς συγκατατίθεστε ότι υπάρχει η ελευθερία της χρήσης οποιασδήποτε ιδέας, θεωρίας, τεχνογνωσίας ή τεχνική την οποία εσείς μας στείλατε ή δημοσιεύσατε για οποιοδήποτε λόγο.

Προστασία Δεδομένων

Ο παρών δικτυακός τόπος αναγνωρίζει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Όταν επιλέξετε να μας στείλετε πληροφορίες για το άτομό σας, θα ενεργήσουμε με υπεύθυνο τρόπο. Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να αποθηκεύσει και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων  που είναι απαραίτητες ή συνιστώνται για να (α) προστατεύσει τα δικαιώματα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία  ή τρίτων και (β) για να συμμορφωθεί με νόμους ή ρυθμιστικές διατάξεις. Εντούτοις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, δεν θα ανταλλάξει, πωλήσει ή ενοικιάσει τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας, αλλά μπορεί να συλλέξει και/ή να προμηθεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δικτυακό της τόπο και τους χρήστες του σε τρίτους.

Δηλώσεις Προβλέψεων

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει δηλώσεις για γεγονότα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις μπορεί να διαφέρουν.

Παραπομπές προς άλλα sites

Για λόγους ευκολίας, αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner σε άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται, συνδέονται ή σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την Τοπική Κοινότητα Καλεντζίου. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών δίχως τον έλεγχο των περιεχομένων τους και θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη. Συνεπώς, δεν δεσμευόμαστε ή και δεν φέρουμε ευθύνη καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετικά με τους όρους χρήσης ή την πολιτική προστασίας δεδομένων αυτών των τόπων, ούτε ελέγχουμε ή εγγυόμαστε την ακρίβεια, ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητά τους ή την ποιότητα των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, λογισμικού, μουσικής, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών, εικονοσκοπήσεων, μηνυμάτων, ή άλλου υλικού που παρέχεται σε αυτούς. Συμμετοχή ή αποκλεισμός αυτών των παραπομπών σε δικτυακούς τόπους, δεν σημαίνει αποδοχή οποιαδήποτε μορφής  του σχετικού δικτυακού τόπου, του παροχέα του δικτυακού τόπου, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και κάθε διαφορά υπάγεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα " Όροι Χρήσης" και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την περιοδική ενημέρωση τους για το περιεχόμενο της σελίδας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την συμμόρφωση με όσα προβλέπονται για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Πατρών. 

SWF file not found. Please check the path.

kep-logo       Diavgia   

kedke-logo      perifereia

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καλέντζι Αχαϊας

25015 Νομός Αχαΐας
Τηλ: 2610 323570
Κινητό: 6907 217734
Fax: 2610 323670
Email:  info@kalentzi.gr

  kalentzi.achaias